دریافت برنامه

از اینکه نمی توانیم کلاینت جدید بپذیریم متاسفیم. مجدد از مهر ماه برای پذیرش اطلاع رسانی می کنیم