آیا ورزش کردن به کاهش وزن کمک می کند؟ حقیقتی باور نکردنی