چرا نمی توانید وزنه های سنگین تری را در پرس سینه بلند کنید؟