چرا متابولیسم آهسته می شود؟ چه کاری باید انجام داد؟