افزایش متابولیسم و کاهش وزن با ویتامین ها و مواد معدنی