اگر شکم شش تکه می خواهید از خوردن این غذاها باید پرهیز کنید